Magazín pro ženy, které už vědí, o čem je život

Podmínky užití

Vlastníkem a provozovatelem webu casjenprome.cz (dále jen Webu) je společnost Laurits Group s. r. o., IČ: 27908135, se sídlem Na Hořici 177 252 61 Dobrovíz (dále jen Provozovatel).

Provozovatel vydává závazná pravidla pro využívání redakčního obsahu Webu. Obsahem se rozumí veškeré texty, videosekvence, fotografie nebo grafické prvky, které jsou jedinečným výsledkem tvůrčí činnost autora a jsou vyjádřeny v jakékoli objektivně vnímatelné podobě (dále jen „díla“). Díla jsou předmětem ochrany zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském.

 1. Nositelem práv k obsahu textů je Provozovatel. U fotografií a videosekvencí je Provozovatel nositelem práv k obsahu, který zajistil; u agenturních fotografií a videosekvencí vykonává práva k obsahu příslušná agentura.
 2. Obsah Webu lze využít pouze se souhlasem Provozovatele, resp. příslušné agentury, která je nositelem práv k dodanému obsahu.
 3. Využití obsahu Webu bez souhlasu držitele práv je možné jen v těchto případech:
  1. využití obsahu v rámci tzv volného užití, tedy užití pro osobní potřebu fyzické osoby, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, to však bez možnosti dalšího šíření obsahu;
  2. využití obsahu k citacím, to však za podmínek, že (i) citovány budou úryvky díla, a to v odůvodněném rozsahu a v rámci vlastního díla; (ii) pokud jde o úryvky z díla pro účely kritiky nebo recenze vztahující se k takovému dílu, vědecké či odborné tvorby, pokud takové užití bude v souladu s poctivými zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem; (iii)při vyučování při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a nepřesáhne rozsah odpovídající sledovanému účelu; (iv) v souvislosti s citací bude vždy uveden autor, je‐li znám, a přesný zdroj, odkud bylo čerpáno;
  3. využití obsahu v rámci tzv. úřední a zpravodajské licence, to však pouze v případech, že Provozovatel využití daného obsahu výslovně nezakázal. Při využití obsahu v rámci tzv. úřední a zpravodajské licence platí, že i v tomto případě je nezbytné uvést vždy autora, je‐li znám, a přesný zdroj, odkud bylo čerpáno;
  4. využití obsahu zpravidla formou přebírání plných textů na základě písemně uzavřené dohody mezi zájemcem o přebírání obsahu a Provozovatelem.
 4. Využívání obsahu Webu je možné pouze za podmínek uvedených v tomto dokumentu a v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona.

V Dobrovízi dne 16. 8. 2018
Laurits Group, s.r.o.

Tip šéfredaktorky

Nová SOUTĚŽ o krmivo pro kočky

12. 7. 2024 14:57 autor -red-